Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Quy định, quy chế HSSV

[Đăng ngày: 07/09/2015]

QUY ĐỊNH
Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
hệ chính quy Trường CĐ GTVT III
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-CĐGTVT III  ngày 30/01/2015 của     
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, điều kiện nhận học bổng:
-    Học sinh, sinh viên (HSSV) học các hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp.
-    Chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt.
-    Điểm TB học tập của học kỳ được xét học bổng phải đạt từ khá trở lên.
-    Kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên.
-    Đối với các lớp tín chỉ, số lượng tín chỉ trong học kỳ phải đạt mức tối thiểu từ 15 tín chỉ trở lên.
-    Không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.
Điều 2. Thời gian xét, cấp HB KKHT:
    Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ.
    Thời gian xét học bổng: ngay sau khi các khoa, bộ môn kết thúc nhập điểm thành phần của học kỳ, Phòng Công tác sinh viên công bố điểm rèn luyện của học kỳ.

Chương II
CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI VÀ MỨC HỌC BỔNG
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Điều 1.  Cách tính điểm xét HB KKHT
-    Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành. (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 5 điểm và không tính điểm các môn học lại lần hai).
-    Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
-    Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện của học kỳ xét học bổng, Phòng Công tác sinh viên chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa chuyên ngành tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.


Chương III
QUY TRÌNH, THỦ TỤC
XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Điều 7: Quy trình, thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập
1.    Quy trình, thủ tục thực hiện:
- Bước 1: Phân bổ kinh phí và dự kiến số suất học bổng khuyến khích học tập
Đầu mỗi học kỳ của năm học hiện hành, căn cứ số tiền học phí thu được Phòng Tài chính, Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) trình Ban giám hiệu phê duyệt phân bổ kinh phí cấp học bổng khuyến khích học tập theo “Khóa, ngành”.
Quỹ HB KKHT được bố trí tối thiểu bằng 8% tổng thu học phí hệ giáo dục chính quy của toàn trường.
-    Bước 2: Xét điểm học bổng khuyến khích học tập
Căn cứ điểm trung bình học tập và điểm đánh giá kết quả rèn luyện, các Khoa phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên (CTSV) căn cứ vào Quỹ HB KKHT, lập danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng theo kinh phí đã được phân bổ.
- Bước 3: Thông báo danh sách SV dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập
Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến đề nghị được xét, cấp học bổng cho SV được biết đồng thời nhận và giải quyết khiếu nại của SV trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố.
- Bước 4: Tổng hợp và thống kê danh sách đề nghị xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trình hội đồng.
Trong vòng 3 ngày sau thời hạn giải quyết các khiếu nại (nếu có), Phòng CTSV  tổng hợp danh sách xét, cấp học bổng đã bổ sung, điều chỉnh trình Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV thông qua và trình Hiệu trưởng để ra quyết định công nhận.
-    Bước 5: Thông báo danh sách SV đủ điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:
Phòng CTSV, Khoa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố rộng rãi Quyết định, Danh sách SV được cấp học bổng khuyến khích học tập.
HB KKHT sẽ được cấp theo hình thức ký nhận tại Phòng Tài chính, Phòng Tài chính phải có trách nhiệm lên kế hoạch phát học bổng và thông báo rộng rãi cho HSSV biết để đến nhận.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Trách nhiệm thi hành
Phòng CTSV có trách nhiệm xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện quy trình trên vào mỗi đầu học kỳ của  năm học.
Phòng Tài chính, tham mưu việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường.
Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính, các Khoa và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cho SV thực hiện quy định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Phòng CTSV để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết.
Điều 9: Hiệu lực thi hành
Quy định này được áp dụng cho việc xét cấp HB KKHT kể từ năm học 2014 - 2015. Các Quy định trước đây có liên quan đến quy định xét, cấp HB KKHT đối với sinh viên đều không còn hiệu lực.


Đang online: 78


Số lượt truy cập: 2488303

Doanh nghiệp đối tác