Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tin tức

[Đăng ngày: 05/02/2015]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III --------
             Số:  18 /QĐ-CĐGTVTIII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 01  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập
đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III;
Căn cứ Quyết định số 2185/2002/QĐ-BGTVT ngày 12/07/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III;
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Ban hành Quy định  Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường CĐ GTVT III.
Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ II, năm học 2014 - 2015. Các quyết định trước đây có liên quan đến Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập không còn hiệu lực.
Điều 3: Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng Phòng Tài chính, và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT                   HIỆU TRƯỞNG
TS. Chu Xuân Nam

Đang online: 781


Số lượt truy cập: 1927440

Doanh nghiệp đối tác