Giới thiệu

[Đăng ngày: 18/10/2017]

ThS. PHAN HOÀI THANH

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung


ThS. NGUYỄN VĂN TOÀN


Chức vụ: Phó trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: 
ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

                       
Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
PHAN THỊ ANH


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
VÕ THỊ HỒNG NHUNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:


 
NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
 
NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:Doanh nghiệp đối tác