Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Quy định, quy chế HSSV

[Đăng ngày: 07/09/2015]

I. BAN CÁN SỰ LỚP HÀNH CHÍNH ( LỚP CỐ ĐỊNH SỐ LƯỢNG SV).
 1. Cơ cấu Ban cán sự lớp: gồm Lớp trưởng, 02 Lớp phó, các Tổ trưởng.
 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: là những sinh viên có điểm học tập từ trung bình khá trở lên, rèn luyện đạt loại khá trở lên; có năng lực tổ chức quản lý, nhiệt tình, có trách nhiệm với tập thể và được tập thể tín nhiệm.
 3. Quy trình bổ nhiệm: sinh viên năm thứ nhất được phòng Công tác sinh viên lựa chọn dựa  trên cơ sở tham khảo điểm thi trúng tuyển của sinh viên. Từ lần thứ 2, Ban cán sự lớp được tập thể lớp sinh viên bầu lại, biên bản bầu Ban cán sự lớp mới nộp về phòng Công tác sinh viện tập hợp trình Hiệu trưởng ra Quyết định bổ nhiệm.
 4. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp.
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban cán sự lớp được Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phân công cụ thể tại buổi họp đầu tiên của năm học mới. Nhiệm vụ chủ yếu của Ban cán sự lớp gồm các nội dung cơ bản sau đây:
 • Hàng ngày điểm danh HSSV có mặt, vắng mặt (có hoặc không có lý do). Cuối tháng lập báo cáo tình hình sinh viên vắng học của lớp theo mẫu ISO 9001:2008 nộp cho Phòng CTHSSV.
 • Thường xuyên giám sát và nhắc nhở HSSV thực hiện nghiêm “ Nội quy học đường”.
 • Thông báo kịp thời và chính xác số HSSV nghỉ học quá nhiều và có dấu hiệu bỏ học cho GVCN và Giám thị để xem xét và đề nghị Nhà trường buộc thôi học.
 • Điểm danh trung thực, công bằng, không bỏ xót và không bao che cho những HSSV có ý thức học tập, tu dưỡng và rèn luyện kém.
 • Kết hợp Giáo viên chủ nhiệm, tổ chức triển khai học tập để nắm vững Quy chế học tập, Quy chế rèn luyện và các quy định, thông báo khác của Trường.
 • Tổ chức sinh hoạt định kỳ vào cuối mỗi tháng hoặc sinh hoạt đột xuất khi có có công việc mới cần thực hiện ngay.
 • Tổ chức các đợt thi đua, văn nghệ, thể thao, hiến máu nhân đạo và các phong trào tình nguyện khi Trường, Đoàn và Hội SV phát động…
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và tu dưỡng; kết hợp với Chi đoàn thanh niên của lớp đăng ký tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc.
 • Cuối tháng, tổng hợp tình hình hoạt động của lớp báo cáo cho Giáo viên chủ nhiệm để Giáo viên chủ nhiệm bố trí thời gian họp lớp định kỳ hàng tháng theo quy định của Trường.
 • Theo dõi kế hoạch Đào tạo trong học kỳ, mời giáo viên chủ nhiệm tổ chức sơ kết học kỳ để đánh giá kết quả học tâp và bình bầu điểm rèn luyện học kỳ cho HSSV ( Mẫu đánh giá điểm rèn luyện và biên bản cuộc họp do Phòng Công tác SV cung cấp ); đề nghị danh hiệu tập thể lớp tiên tiến, lớp xuất sắc được Quy định tại chương 3, Điều 4, Khoản 2 mục b của Quy định Công tác HSSV do Trường ban hành (Quyết định số 322/QĐ-CĐ III, ngày 12/08/2009 ).
 • Chia tổ và bầu tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cho các tổ trưởng (mỗi tổ từ 10 đến 15 HSSV).
 • Cùng với Giáo viên chủ nhiệm xây dựng phương án giúp đỡ những HSSV thật sự gặp nhiều khó khăn về sức khỏe; HSSV có hoàn cảnh đặc biệt, HSSV có ý thức học tập và rèn luyện yếu kém.
 • Chủ động tổ chức tham gia chữa cháy, cấp cứu số đông khi tai nạn cháy, nổ… xảy ra tại khu lớp học  trước khi lực lượng chính quy có mặt.
 • Khi có hiện tượng gây rối làm mất an ninh trật tự khu lớp học phải chủ động dàn xếp hoặc báo cho Giáo viên chủ nhiệm, giám thị, lực lượng Bảo vệ hoặc Ban giám hiệu Trường.
 • Phân công các tổ trực nhật lớp để bảo đảm vệ sinh phòng học (khăn lau bảng, đóng cầu dao điện khi buổi học kết thúc).
 • II. BAN CÁN SỰ LỚP HỌC TÍN CHỈ.
 • Ban cán sự của lớp học tín chỉ gồm Lớp trưởng và 01 lớp phó được Phòng CTHSSV chỉ định.
 • Ban cán sự lớp học tín chỉ có trách nhiệm báo cáo về tình hình học tập, việc chấp hành nội quy, quy chế của HSSV trong lớp cho Phòng CTHSSV.
 • Chịu trách nhiệm điểm danh sinh viên các lớp học phần một cách đầy đủ, chính xác, đồng thời thay mặt lớp quản lí tình hình sinh viên tại lớp. Khi có các sự cố bất thường xảy ra trong lớp học phần như: phát hiện ra sinh viên của lớp học phần vi phạm nội quy học đường gây gỗ, đánh nhau..thì phải báo cáo ngay với giáo viên đứng lớp và Phòng CTHSSV để kịp thời xử lí.
 • Ban cán sự lớp tín chỉ tự giải thể khi học xong số tín chỉ của một học phần và thi kết thúc học phần đó.
III. QUYỀN HẠN.
Được tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi Trường Cao đẳng GTVT III hoặc các khu vực khác có sự đồng ý của đơn vị tổ chức hoặc của Trường.
Được phép trực tiếp gặp CB-VC các Phòng, Ban, Ban giám hiệu  Trường để trình bày những ý kiến và những nguyện vọng chính đáng của HSSV (Phải báo trước để các đơn vị cử người làm việc với đại diện cho lớp HSSV).
III.  QUYỀN LỢI CỦA BAN CÁN SỰ LỚP.  
     Ban cán sự lớp (kể cả Ban cán sự lớp tín chỉ) được khen thưởng theo Quy chế học sinh sinh viên, Quy chế rèn luyện và các chế độ khen thưởng khác (nếu có) khi thành 

Đang online: 744


Số lượt truy cập: 1926671

Doanh nghiệp đối tác